• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 08 16 14 19 38W piątek, 27 lutego br. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej ropocznie się piąta sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o działalności służby zdrowia na terenie Gminy Klonowa.
7. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Klonowa
8. Informacja o działalności GOPS.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klonowa oraz analiza organizacji systemu oświaty w Gminie Klonowa.
10. Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego na 2016 r.
11. Przyjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2015 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Złoczew na realizację w ramach projektu partnerskiego zadania pn.: „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8”
- organizacji wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi w Gminie Klonowa;
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa na 2015 rok;
- uchwalenia Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej;
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klonowa na lata 2015 – 2022
- gminnego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2018,
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 – 2020,
- zasad wypłacania diet radnym, członkom komisji oraz sołtysom,
- ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa,
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie obrad.

Źródło: UG Klonowa

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było