• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

phatchW dniu 14 czerwca br., o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie rozpocznie się VII sesja rady miejskie.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.
2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.
4. Powołanie Komisji Uchwał.
5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie przez burmistrza Raportu o stanie Gminy Złoczew za rok 2018.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Złoczew za rok 2018:
- wystąpienia mieszkańców,
- wystąpienia radnych,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2018 r. i udzielenie absolutorium burmistrzowi:
- wystąpienie burmistrza,
- Uchwała Nr IV/76/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Złoczew za rok 2018,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2018,
- wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Złoczewa za rok 2018,
- Uchwała Nr IV/100/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Złoczewa za rok 2018,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złoczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoczew za rok 2018.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za rok 2018.
10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za rok 2018.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin za 2018 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozdysponowania wolnych środków za rok 2018 oraz zmian w Budżecie Gminy Złoczew na rok 2019,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2019-2032,
- ustanowienia medalu „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej” oraz trybu jego przyznawania,
- powołania Kapituły Medalu „Zasłużony dla Ziemi Złoczewskiej”,
- powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Złoczew,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Złoczew,
- wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 r., znak: PNIK-I.4131.523.2019,
- przystąpienia Gminy Złoczew do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich,
15. Sprawy różne.

Źródło: UM Złoczew

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było