• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2015 07 13 01 39 32Jeśli szukasz dobrej pracy, to z pewnością możesz ja znaleźć w Galewicach. Tamtejszy urząd gminy ogłosil, że poszukuje urzędnika ds. budowy i utrzymania dróg, jednocześnie także zastepcę kierownika Referatu Infrastrukturyi Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Galewicach.

Wymagania, niezbędne aby aplikować na to stanowisko to:
- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw,jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe
- nieposzlakowana opinia,
- umiejętność obsługi poczty elektronicznej,biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych oraz oprogramowania MS OFFICE,
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy,
- kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego,dyspozycyjność,otwartość na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- umiejętność kierowania zespołem,zdolności negocjacyjne,
- dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzającychznajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
W zakresie obowiazkow nowego urzędnika znajdzie się m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zajęcia pasa drogowego i wprowadzenia urządzeń obcych w pas drogowy, prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych, prowadzenie spraw z zakresu transportu drogowego publicznego, przygotowanie, udział i nadzorowanie postępowań z zakresu udzielanych zamówień publicznych we wszystkich sprawach prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy w Galewicach, udzielanie pomocy spółkom wodnym  z terenu gminy  w sprawach z zakresu przyznawania im dotacji przedmiotowych  oraz nadzór nad wykorzystywaniem i rozliczaniem im dotacji i inne.
Oferty należy składać (w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres nadawcy) w pok. 208 (I piętro)Urzędu Gminy w Galewicach w godzinach pracy urzędu, lub pocztą na adres;Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice do dnia 22.03.2019 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrzone.
Szczegóły ogłoszenia znajdziesz tutaj.

jm

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było