O MOK - u

 

 

 

 

Niniejszym, ze względu na oczywistą omyłkę, anuluję treść Ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 lutego 2019r. w sprawie Ogłoszenia konkursu na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Jednocześnie publikuje się właściwe brzmienie Ogłoszenia, zgodne z zamieszczonym w prasie regionalnej tj. Dzienniku Łódzkim dnia 19.02.2019r. oraz Nad Wartą dnia 20.02.2019r.

Złoczew, dnia 2019-02-19

     Burmistrz
/-/Dominik Drzazga


BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ZŁOCZEWIE

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat
Wymiar etatu: 1/1
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

1. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem instytucjami kultury,
2) staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych,
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych,

2. Wymagane cechy osobowe:

zdolności organizatorskie, umiejętność kierowania zespołem, planowanie sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność

3. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Złoczewie w zakresie zadań określonych w Statucie instytucji,
2) realizacja programu działania zgodnie z umową zawartą w trybie art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1983 z późn.zm.),
3) kierowanie bieżącą działalnością instytucji kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz,
4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację celów statutowych instytucji,
5) współpraca z organami Gminy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, działającymi w zakresie sportu, fundacjami, stowarzyszeniami, artystami, twórcami oraz podmiotami działającymi w zakresie działalności pożytku publicznego.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm) załącznik do ogłoszenia
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie,
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) z dotychczasowych miejsc pracy,
9) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
11) oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO,
13) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa przez okres najbliższych 12 m-cy (opcjonalnie)
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 12) do 13) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UM w Złoczewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Uwaga: wymagane, gdy podawane są informacje dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia).

..............................
podpis kandydata do pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

     Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie” do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania – 29.03.2019r.

     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

     Z Regulaminem konkursu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16 I p., pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

     Informacja o wyniku konkursu będzie niezwłocznie po jego zakończeniu umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

6. Inne informacje:

1) Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie – w tym celu należy skontaktować się z p.o.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie tel. 43 820 25 97 lub 691044539.
2) Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursowej podejmuje Burmistrz Miasta Złoczewa.

       Burmistrz
/-/Dominik Drzazga

Złoczew, dnia 19.02.2019r.


Załączniki_tutaj.

Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy na wiele różnych sposobów wsparli nas:

•    PGE  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Kopalnia Bełchatów
•    Zakład Przetwórstwa i Handlu Mięsnego „Złotex” Aleksandrowiczowie, Chojnaccy Złoczew
•    Piekarnia Złoczew  W. Cały , Z. Kamas
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
•    Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie oddział Złoczew
•    Barbara i Arkadiusz Paluchowie
•    Janina i Robert Zalewscy

Remiza OSP w Złoczewie

   Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jest instytucją kultury integrującą i promującą Ziemię Złoczewską.

   Naszym zadaniem jest również ochrona i kultywowanie tradycji, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, plastyki, tańca, teatru, a także rękodzieła.
   Naszą misją jest ukierunkowanie merytorycznego procesu działania zgodnie ze społecznymi potrzebami środowiska lokalnego a także potrzebami regionu.

    Oferujemy różnorodne formy zajęć pozwalające mile i twórczo spędzić czas.
Posiadamy salę gier dostępną dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych. Posiadamy gry takie jak bilard, hockey,Play Station 3, piłkarzyki, tenis stołowy, football robot, oraz wiele gier planszowych.
Organizujemy imprezy okolicznościowe, wycieczki turystyczno krajoznawcze, oraz imprezy kultywujące tradycje, obyczaje, patriotyzm i folklor.

 


Współpracujemy z instytucjami, placówkami,  stowarzyszeniami:

 •  Urzędem Miasta i Gminy Złoczew
 • Starostwem Powiatowym w Sieradzu
 • Łódzkim Domem Kultury
 • Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Złoczewie
 • Publicznym Przedszkolem w Złoczewie
 • Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Złoczewie
 • Szkołą Podstawową w Unikowie
 • Szkołą Podstawową w Broszkach
 • Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września z 1939r. w Stolcu
 • Publicznym Gimnazjum im. A. Ruszkowskiego w Złoczewie
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Złoczewie
 • Orkiestrą Dętą Złoczew
 • Orkiestrą Dętą Uników
 • Komisariatem Policji w Złoczewie
 • Nadleśnictwem Złoczew
 • Bankiem Rejonowym w Lututowie
 • Bankiem Rejonowym w Lututowie o/Złoczew
 • Towarzystwem Przyjaciół Złoczewa
 • Stowarzyszeniem  Katolickim Civitas Christiana
 • Sieradzkim Centrum Kultury
 • Parafią Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie
 • Parafią Św. Wawrzyńca w Stolcu
 • Parafią Uników
 • Klasztorem Mniszek Kamedułek w Złoczewie
 • Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • Klubem Historycznym im. Armii Krajowej w Złoczewie
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej
 • Naszym Radiem
 • Info Tydzień
 • Nad Wartą, Dziennikiem Łódzkim
 • Radiem  ZW
 • Firmy prywatne

W MOK w Złoczewie odbywają się różne zajęcia edukacyjne i działają kluby, koła i zespoły.

Bierzące:

1 Kapela2016 NAPIS 700szer

 • Kapela podwórkowa „Złoczewianie”,

 • Klub Seniora,

 • Zespół Śpiewaczy Melodia - wcześniej Senior,
 • Koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, muzyczne
 • Koło Twórców Ludowych
 • Klub ludzi ciekawych świata


Kapela „Złoczewianie”

 • Warta 1997r. – I miejsce,
 • Bełchatów 1998 – I miejsce
 • 2000 – Nagroda Specjalna Starosty Sieradzkiego
 • Stronie Śląskie 2000 – III miejsce
 • Koronowo 2002r. - I miejsce
 • 2004r i 2005r. – wyjazd Włochy, 2004r. – wyjazd Wilno
 • Grajewo -2005r. – III miejsce
 • 2006r. – III miejsce Piotrków Trybunalski.
 • Zespół OZON HOLE: Zd. Wola 1900
 • Paweł Bartosik I miejsce w kat. instrumentalistów
 • Zespół „NO Solion”: Zd. Wola 1991- I miejsce Przegląd Zespołów rockowych

Zespół Melodia (Senior)

 • Uznanie za profesjonalizm - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 1997
 • II miejsce - Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora - Koluszki 1999
 • Udział - Przegląd Twórczości Seniorów  w Sieradzu - 2004
 • Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego Klonowa - 2007
 • III miejsce - Woj. Przegl. Artyst. Ruchu Seniora - Skierniewice 2009
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2010
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2011
 • Udział - Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora - Koluszki 2012
 • Udział - Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów - Skierniewice  2012
 • Udział - Biesiada pod Złotym Liściem - Łask 2013
 • I miejsce - Przegląd Twórczości Seniorów - Sieradz 2014
 • Wyróżnienie - Biesiada pod Złotym Liściem -  Łask 2014
 • Wyróżnienie - Przegląd Twórczości Seniorów - Sieradz 2015

Soliści, MTTS, Taneczne

Zespół MTTS:

 • III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2005
 • II miejsce - Festiwal Nieodkrytych Talentów Wieruszów 2006

Grupy taneczne

 • Zespół taneczny „Wamp”: wyróżnienie - Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Kliszu 2005
 • Zespół taneczny „Dygresja”: III - miejsce Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Kaliszu 2006

Soliści z MOK

 • Agata Andrych – II miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2005,
 • II miejsce - Zelowskie Skowronki 2002 Edyta Bocian
 • I miejsce - Zelowskie Skowronki 2000
 • wyróżnienie 1998, III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 2002, wyróżnienie 2001 i 2003
 • Malwina Mrowińska – II miejsce Zelowskie Skowronki2000 i III miejsce 2002.
 • Anna Dawidziak – III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 1997, II miejsce 1999, wyróżnienie Zelowskie Skowronki 92 i 95.
 • Magdalena Pabiniak – III miejsce Zelowskie Skowronki 96 i II miejsce Zelowskie Skowronki 2001.
 • Justyna Marczak - II miejsce Poddębicka Sola 95
 • Marysia Pochwicka - I miejsce Zelowskie Skowronki 1998, II miejsce 1997, wyróżnienie 1993.
 • Magda Mituła - II miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 93, II miejsce Zelowskie Skowronki 94
 • Judyta Bober – Wyróżnienie Zelowskie Skowronki 98
 • Agnieszka Majnert – III miejsce Zelowskie Skowronki 2001
 • Zespół Stokrotki - III miejsce Festiwal Piosenki Złoczew 93

Koło twórców

Kazimierz Włochacz – rzeźbiarz

 • II nagroda Muzeum Sieradz 2002
 • wyróżnienie Sztuka Ludowa woj. Sieradzkiego 98,
 • wyróżnienie - Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Irena Dudek - hafciarka

 • III nagroda Muzeum Sieradz 2002,
 • wyr. Sztuka Ludowa Woj. Sieradzkiego 98
 • wyr. Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Marianna Szmitko – hafciarka

 • wyróżnienie Sztuka Ludowa Woj. Sieradzkiego
 • wyr. Festiwal sztuki Ludowej 2000

Jerzy Dudek – plecionkarz – wyróżnienie Sztuka Ludowa Województwa Sieradzkiego 98

Anna Kluba – hafciarka – wyróżnienie Festiwal sztuki Ludowej Uniejów 2000

Henryka Wojnarowska – hafciarka – Wyróżnienie Festiwal Sztuki Ludowej Uniejów 2000

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie jest placówką upowszechniania kultury, która działa od maja 1989 r. Przygotowania do jego powstania trwały przez dwa lata.

Pierwszym dyrektorem był Pan Grzegorz Pochwicki
Pierwszymi pracownikami byli: Krystyna Litwińska   i Jarosław Furmańczyk- pracownik KO.

Od samego początku swego istnienia MOK stanowi centrum życia kulturalnego miasta i gminy.

Pierwotna nazwa to Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Złoczewie, uchwałą nr. IV/26/89 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Złoczewie z dnia 20 lutego 1989r. został nadany statut Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

Uchwałą nr. IV/30 z dnia 27 października 1994r. na podstawie art. 18. ust.1 oraz art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym nadano nowy statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie (obejmującego swym działaniem miasto i gminę)

Od września 1989r. rozpoczęto naukę gry na pianinie i gitarze.
Powstały sekcje teatralne , taneczne, wokalne.
W 1990r. powstały dwie grupy rockowe „OZON HOLE” i „NO SOLION”.
W 1991r. z inicjatywy Radnych Miasta i Gminy Złoczew powstał pomysł zorganizowania „I Dni Złoczewa” i „I Festiwalu Solistów i Zespołów Wokalnych.
W lutym 1992r. z inicjatywy nowo zatrudnionego pracownika Bogdana Dawidziaka powstaje kapela podwórkowa „Złoczewianie”.
W sierpniu 1992r Pan Grzegorz Pochwicki ulega poważnemu wypadkowi i pełniącym obowiązki dyr. zostaje Bogdan Dawidziak.
Pan Grzegorz Pochwicki ze względu na stan zdrowia do pracy powrócić nie może , od maja 1993r. dyrektorem zostaje Bogdan Dawidziak - do chwili obecnej.
W latach 1993-95 MOK brał udział w krajowych Targach Kultury w Wołowie .
W roku 1994 powstaje koło plastyczne, aerobik, zaczynają się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży.
Wychodząc naprzeciw społeczności lokalnej zgodnie z oczekiwaniami młodzieży w latach 1996-99 działała grupa teatralna młodzieży starszej ”Plastikom, oraz 1997-99 klub astronomiczny „Syriusz”- Tadeusz Sobczak.
W 1997r. powstał zespół śpiewaczy „Senior”, rozpoczęto po ośmiu latach przerwy naukę gry na gitarze, powstaje grupa „Gumisie” –stałe spotkania z dziećmi dysponującymi nadmiarem wolnego czasu.
W 1997r działał komitet pomocy dla powodzian (lipiec i grudzień).
Od 1997r. zaczęto organizować wycieczki turystyczno krajoznawcze po terenie całej Polski, oraz przybyła nowa impreza która na stałe wpisała się w kalendarz imprez ”I Spotkania Rodzin Muzykujących”
Od 1999r wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej zaczęto w pierwszych dniach maja organizować stałe wystawy twórców Ziemi Złoczewskiej oraz nowa impreza plenerow3a „Śladami naszych przodków”
Od roku 2000 w MOK jest kącik regionalnej izby pamięci oraz wyeksponowano stałą wystawę twórców „Cudze chwalicie swego nie znacie”, powstaje również koło twórców.
W roku 2001 powstają dwa zespoły rockowe – UNDERPER I NONAME
Z dniem 1 stycznia 2001 r MOK w Złoczewie stał się Instytucją Kultury. Uchwała nr XXI/182/2000 Rady miejskiej w Złoczewie z dnia 30 listopada 2000r.
W latach 2003-2006 MOK brał udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku Kultur „ w Łodzi.
W roku 2005 powstał młodzieżowy zespół wokalno muzyczny MTTS
Od roku 1996 bierzemy udział w „Konfrontacjach Kulturalnych Gmin Powiatu Sieradzkiego” zdobywamy nagrody i wyróżnienia

 

Mapa Polski Targeo, Centrum kultury MOK, Złoczew, Szeroka 17
Tutaj działamy