Ogłoszenia

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MOK

 

 

 

Niniejszym, ze względu na oczywistą omyłkę, anuluję treść Ogłoszenia zamieszczonego w dniu 18 lutego 2019r. w sprawie Ogłoszenia konkursu na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Jednocześnie publikuje się właściwe brzmienie Ogłoszenia, zgodne z zamieszczonym w prasie regionalnej tj. Dzienniku Łódzkim dnia 19.02.2019r. oraz Nad Wartą dnia 20.02.2019r.

Złoczew, dnia 2019-02-19

     Burmistrz
/-/Dominik Drzazga


BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ZŁOCZEWIE

Zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony – 5 lat
Wymiar etatu: 1/1
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew

1. Wymagania niezbędne kandydata:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem instytucjami kultury,
2) staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych,
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych na realizację projektów kulturalnych,

2. Wymagane cechy osobowe:

zdolności organizatorskie, umiejętność kierowania zespołem, planowanie sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność

3. Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Złoczewie w zakresie zadań określonych w Statucie instytucji,
2) realizacja programu działania zgodnie z umową zawartą w trybie art.15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1983 z późn.zm.),
3) kierowanie bieżącą działalnością instytucji kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz,
4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację celów statutowych instytucji,
5) współpraca z organami Gminy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, działającymi w zakresie sportu, fundacjami, stowarzyszeniami, artystami, twórcami oraz podmiotami działającymi w zakresie działalności pożytku publicznego.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy (art.22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy t.j.Dz.U. z 2018r., poz.917 z późn.zm) załącznik do ogłoszenia
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie,
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1458),
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) z dotychczasowych miejsc pracy,
9) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem i datą poświadczenia) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
11) oświadczenie kandydata, że podda się badaniom lekarskim w celu określenia stanu zdrowia (brak przeciwwskazań zdrowotnych) na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO,
13) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Burmistrza Miasta Złoczewa przez okres najbliższych 12 m-cy (opcjonalnie)
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 12) do 13) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UM w Złoczewie przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Uwaga: wymagane, gdy podawane są informacje dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia).

..............................
podpis kandydata do pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zamieszczone w załączniku do niniejszego ogłoszenia

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

     Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie” do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania – 29.03.2019r.

     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

     Z Regulaminem konkursu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Złoczewie przy ul.Szkolnej 16 I p., pok.109, a wszelkie dodatkowe informacje uzyskać pod nr tel. (43)820-24-60.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

     Informacja o wyniku konkursu będzie niezwłocznie po jego zakończeniu umieszczona na stronie internetowej Urzędu www.zloczew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

6. Inne informacje:

1) Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie – w tym celu należy skontaktować się z p.o.Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie tel. 43 820 25 97 lub 691044539.
2) Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze konkursowej podejmuje Burmistrz Miasta Złoczewa.

       Burmistrz
/-/Dominik Drzazga

Złoczew, dnia 19.02.2019r.

Załączniki do pobrania_tutaj.