• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 06 28 23 07 08W dniu 12 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Złoczewie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie
- przyjęcie porządku obrad XLV sesji,
- przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2017 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
6. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie za 2017 rok.
7. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie za rok 2017.
8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
9. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin za 2017 rok.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Złoczew.
11. Informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
12. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
-wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew (działka nr 11/7)
-wyrażenia zgody nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Złoczew (działka nr 11/16)
-zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2018
-rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

Źródło: UM Złoczew

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było