• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2018 02 12 10 17 18W dniu 10 lutego 2018 roku Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie zaprosił wszystkich swoich członków na Walne Zebranie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00 w sali widowiskowej remizy OSP.

W dniu 10 lutego 2018 roku Zarząd jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lututowie zaprosił wszystkich swoich członków na Walne Zebranie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00 w sali widowiskowej remizy OSP.
Otwarcia zebrania dokonał Prezes jednostki druh Marek Gwiazdowski. Serdecznie powitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów.
Zgromadzeni wybrali na przewodniczącego zebrania druha Wacława Zabłockiego, na protokolanta Marcina Klimasa, następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Mandatowej.
Po przedstawieniu porządku obrad zebrani w sali druhowie przyjęli go jednogłośnie. Następnie protokół Komisji Mandatowej przedstawiła druh Katarzyna Olejnik.
Sprawozdanie z działalności jednostki jak i sprawozdanie finansowe zaprezentował Prezes druh Marek Gwiazdowski.
Sprawozdanie z działalności drużyn MDP i DDP przedstawił druh Marcin Klimas. Za najważniejszy sukces uznał on start DDP w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła druh Anna Gwiazdowska i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu.
W dalszej części rozpoczęła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, która miała merytoryczny przebieg.
Druh Wacław Zabłocki przypomniał, że w związku z powstaniem jednostki w 1903 roku mamy 115 rocznice powstania OSP w Lututowie. Natomiast w roku 1965 uchwalono budowę nowego Domu Ludowo Strażackiego w Lututowie. Uroczyste oddanie do użytku nastąpiło w roku 1978, mamy więc 40 rocznice oddania do użytku.
Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium dla Zarządu. Następnie druh Gwiazdowski przedstawił projekt planu pracy oraz plan finansowy na rok bieżący. Podziękował również młodym druhom za udział w treningach i zawodach sportowych, wszystkim za prace społeczne na rzecz jednostki. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem jest zakup nowego samochodu pożarniczego. Załatwianie formalności zajmuje mu dużo czasu . Największa pomocą w tych staraniach jest dla niego druh Marcin Klimas.
Prezes Oddziału Gminnego Z OSP RP w Lututowie, a zarazem Wójt Gminy Lututów druh Marek Pikuła złożył druhom gratulacje za udzielone absolutorium. Cieszy się, że druhów w jednostce przybywa. Że powstała dziecięca Drużyna Pożarnicza i Kobieca Drużyna Pożarnicza. Podziękował najstarszym druhom z OSP Lututów za ich zaangażowanie i przekazywanie tradycji strażackich. Podkreślił, że zakup samochodu jest poważna inicjatywą i że ze swojej strony przekonał Radę Gminy do zabezpieczenia środków finansowych na część przewidywanych kosztów.
W tym roku będzie na nas spoczywał jeszcze obowiązek godnego uczczenia 20 lecie jednostki w Piaskach i Powiatowych Dożynek. Planowane jest też zagospodarowanie terenu wokół obiektu jednostki w Lututowie i wybudowanie siłowni na świeżym powietrzu dla młodzieży. Na zakończenie życzył druhom z Lututowa ale też z terenu gminy pomyślności w realizacji planowanych zamierzeń i zadań.
W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej głos zabrał Komendant PSP Grzegorz Misiek omówił pracę i aktywność jednostek OSP w Powiecie Wieruszowskim, koszty tej pracy ale i korzyści dla społeczeństwa. Wielu akcji przyczyną był huragan który przetoczył się przez teren powiatu. Omówił sytuację finansową jednostek w powiecie i kierunki dalszego rozwoju. Wymienił też organizowane w powiecie kursy i szkolenia podnoszące sprawność i operacyjność straży. W imieniu wszystkich druhów z Państwowej Straży Pożarnej podziękował za wspólny trud i wspólny pot w akcjach i interwencjach. Strażackim zwyczajem życzył tylu powrotów ile wyjazdów.
Następnie druh Mirosław Grela w imieniu Komisji uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał, które zebrani przyjęli jednogłośnie.
Prezes Marek Gwiazdowski dokonał oficjalnego zakończenia obrad, podziękował za przybycie i aktywny udział i zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Zdjęcia; Anna Gwiazdowska i Zabłocki Wacław

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było