• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2017 08 15 16 33 42Od 5 marca do 26 kwietnia trwać będzie regionie kwalifikacja wojskowa. Terminy kwalifikacji wojskowej dla konkretnych miast ustalają poszczególne Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Od 5 marca do 26 kwietnia trwać będzie regionie kwalifikacja wojskowa. Terminy kwalifikacji wojskowej dla konkretnych miast ustalają poszczególne Wojskowe Komendy Uzupełnień. W tym roku kwalifikacja wojskowa głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Przed komisjami stawią się również osoby, urodzone w latach wcześniejszych, które nie mają orzeczonej kategorii zdrowotnej.
Do kwalifikacji mogą również stawić się ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyły co najmniej osiemnasty rok życia.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte tym obowiązkiem kończą dwadzieścia cztery lata.
Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku z różnych przyczyn, są obowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody zgłaszając się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Za przeprowadzenie kwalifikacji na terenie powiatu odpowiada starosta ( miasta na prawach powiatu prezydent miasta).
Zasady przeprowadzania kwalifikacji wojskowej
W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
2. Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,
3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony ,
4. Założeniem ewidencji wojskowej,
5. Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
6. Przeniesieniem do rezerwy,
7. Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.
Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania). Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:
- „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”- oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;
- „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;
- „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej;
- „E” „ trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”
 Kwalifikacje wojskowe - terminy
Powiat sieradzki - Sieradz, Plac Wojewódzki 3, od 5 marca do 9 kwietnia 2018, w godz. 9.00-16.00
Powiat wieluński - Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2, od 4 kwietnia do 26 kwietnia 2018, godz. 8.00-15.00
Powiat wieruszowski, Wieruszów, ul. Kępińska 1, od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2018, godz. 9.00-15.00.

jm

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było