• Najlepszy Internet w okolicy!!! Zadzwoń 436564384.

2013 08 16 14 19 38W dniu 10 listopada o godz. 10:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy w Klonowej.

W dniu 10 listopada o godz. 10:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy w Klonowej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie
- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2017 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań inwestycyjnych,
- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Klonowa,
- w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia stawek podatku od środków transportowych,
- ustalenia stawek opłat za dostawę wody z wodociągu,
- przyjęcia programu współpracy Gminy Klonowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klonowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klonowej,
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Źrodło: UG Klonowa

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

To już było